Artykuł sponsorowany

Czym jest notarialne oświadczenie o poddaniu się egzekucji?

Czym jest notarialne oświadczenie o poddaniu się egzekucji?

Notarialne oświadczenie o poddaniu się egzekucji to dokument, który może być sporządzony przez notariusza na żądanie dłużnika lub wierzyciela. W praktyce oznacza to, że dłużnik dobrowolnie zobowiązuje się do spełnienia określonego świadczenia na rzecz wierzyciela, a w przypadku niewywiązania się z tego obowiązku, zgadza się na przeprowadzenie egzekucji komorniczej. Ten rodzaj umowy ma na celu ułatwienie dochodzenia roszczeń przez wierzyciela oraz zabezpieczenie jego interesów.

Zalety notarialnego oświadczenia o poddaniu się egzekucji

Notarialne oświadczenie o poddaniu się egzekucji przynosi korzyści zarówno dla dłużnika, jak i wierzyciela. Po pierwsze, umożliwia szybkie i skuteczne dochodzenie roszczeń przez wierzyciela bez konieczności występowania do sądu. Po drugie, zapewnia dłużnikowi pewność co do wysokości zadłużenia oraz terminów jego spłaty. Po trzecie, ogranicza ryzyko powstania dodatkowych kosztów związanych z prowadzeniem postępowania sądowego czy egzekucyjnego. Po czwarte, daje możliwość negocjowania warunków spłaty zadłużenia oraz ewentualnych ulg czy odroczeń. Po piąte, stanowi dowód na rzetelność dłużnika wobec innych wierzycieli i instytucji finansowych.

Aby notarialne oświadczenie o poddaniu się egzekucji było ważne, musi spełniać określone wymagania formalne. Przede wszystkim powinno być sporządzone przez notariusza w Lublinie czy innym mieście w formie aktu notarialnego. Ponadto, musi zawierać dane osobowe stron (dłużnika i wierzyciela), przedmiot zobowiązania (np. kwotę zadłużenia, termin spłaty), sposób jego wykonania oraz ewentualne zabezpieczenia czy warunki dodatkowe. Ważne jest również, aby oświadczenie było oparte na zgodzie stron oraz wyraźnie wskazywało na dobrowolność poddania się egzekucji przez dłużnika.

W przypadku niewywiązania się dłużnika z zobowiązań wynikających z notarialnego oświadczenia o poddaniu się egzekucji, wierzyciel może wystąpić do komornika z wnioskiem o wszczęcie egzekucji komorniczej. Warto zaznaczyć, że egzekucja może dotyczyć zarówno majątku ruchomego, jak i nieruchomego dłużnika. Komornik ma obowiązek działać szybko i skutecznie, a jego działania są kontrolowane przez sąd. W przypadku sporów dotyczących egzekucji, strony mogą zwrócić się do sądu z wnioskiem o rozstrzygnięcie.