Artykuł sponsorowany

Kiedy dochodzi do rozgraniczenia nieruchomości?

Kiedy dochodzi do rozgraniczenia nieruchomości?

Rozgraniczenie nieruchomości to proces, który może stać się konieczny w różnych sytuacjach. Czy to w wyniku podziału majątku, zakupu nowej działki czy sporów sąsiedzkich, warto znać procedury i przepisy związane z tym zagadnieniem. W artykule przedstawiamy trzy kluczowe aspekty dotyczące rozgraniczenia nieruchomości w Polsce.

Procedura rozgraniczenia nieruchomości

Rozgraniczenie nieruchomości polega na ustaleniu jej granic na podstawie dokumentów oraz danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków. Proces ten prowadzony jest przez geodetę, który sporządza odpowiednią dokumentację oraz szkic sytuacyjny. W przypadku braku zgody między stronami co do przebiegu granic, konieczne może być wszczęcie postępowania sądowego. W pierwszej kolejności należy zgłosić się do geodety uprawnionego do wykonywania tego rodzaju prac. Następnie geodeta z Sosnowca przeprowadza badania terenowe oraz analizuje dokumenty dotyczące nieruchomości. Na podstawie zebranych danych sporządza protokół rozgraniczenia, który musi zostać zaakceptowany przez obie strony.

Przepisy prawne dotyczące rozgraniczenia

W Polsce rozgraniczenie nieruchomości regulowane jest przez Kodeks cywilny oraz przepisy prawa geodezyjnego i kartograficznego. Zgodnie z art. 232 Kodeksu cywilnego, granice nieruchomości ustala się na podstawie tytułu własności, a w przypadku braku takiego tytułu – na podstawie stanu faktycznego. Warto również zaznaczyć, że właściciel nieruchomości ma obowiązek utrzymania granic swojej działki w stanie nienaruszonym. W przypadku sporów dotyczących granic nieruchomości, strony mogą skorzystać z mediacji lub rozstrzygnięcia sądowego. Sąd może nakazać przeprowadzenie dodatkowych badań geodezyjnych oraz uwzględnić inne dowody, takie jak zeznania świadków czy dokumenty historyczne.

Koszty i czas trwania procesu rozgraniczenia

Koszt rozgraniczenia nieruchomości zależy od wielu czynników, takich jak powierzchnia działki, stopień skomplikowania sprawy czy lokalizacja. Średnio koszt ten wynosi od kilkuset do kilku tysięcy złotych. Warto jednak pamiętać, że inwestycja ta może przynieść korzyści w przyszłości, np. w postaci uniknięcia sporów sąsiedzkich czy problemów przy sprzedaży nieruchomości.

Czas trwania procesu rozgraniczenia jest zróżnicowany i zależy przede wszystkim od stopnia skomplikowania sprawy oraz tempa pracy geodety. W przypadku prostych przypadków może to trwać kilka dni, natomiast w sytuacjach bardziej złożonych, zwłaszcza gdy dochodzi do sporów sądowych, proces ten może się wydłużyć nawet do kilku lat.